Referat fra befaring 19. juni 2023


Styret gjennomførte befaring på området mandag 19.06.2023.

Med på befaringen var Inger Bailey, Torbjørn Severinsen, Øyvind Ekvik, Benedicte Søby og Ragnhild Eek

Hovedinntrykket er at hele området er velstelt og hyggelig.

Noen beboere kontaktet oss før befaringen, og styret har avtalt løsninger på disse henvendelsene direkte med beboer

Noen steder er det behov for å skrape og male vinduslister og/eller vegger. Det er huseiers ansvar å sørge for at bekledning blir skiftet der det er nødvendig og at nødvendig vedlikehold utføres. Vi viser til vedtektenes § 11.

Busker og trær langs gjerdene må beskjæres slik at det er mulig å vedlikeholde disse. Rekkene kan fordele ansvar for de ulike strekningene seg imellom. Det vokser mye burot i veikanten, og fjerning av dette bør inngå i oppryddingen langs gjerdene. 

I parken nederst i Bankveien er det satt opp et basketballstativ. Dette er knekt, og må fjernes av eier, slik at ingen skader seg på det.

Reparasjon av grunnmursplast i Bankveien 7 f vil bli utført.

Bankveien 6 sjekker med gartner hva som skal til for å fjerne uønsket spredning av svartelistet plante, og melder tilbake til styret.

Bankveien 2 ser på mulighet for å sette avfallsdunkene bedre og sikrere til rette på eiendommen, og om antall dunker kan reduseres.

Bankveien 15 ønsker et gjerde ovenfor skråningen mot Dalsveien. Styret vil se nærmere på denne saken, men beboerne kan, om de ønsker, sørge for en midlertidig sikring mot skrenten.

Beboere som ønsker, men ikke har, bod, må selv finne en plass innenfor deres område. Planen må deretter godkjennes av styret. Vedtektene § 12.

Styret minner om at det i vedtektenes §10 står at «Fellesarealet (….) kan ikke reserveres for noen enkelt huseier, eller deles opp med gjerder og lignende. Det skal være fri adkomst rundt hele husrekken». Styret ber rekkene sørge for at det er fri ferdsel jf. vedtektene § 10.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.

Vennlig hilsen

Styret