Forberedelser til nytt garasjebygg


21.06.2023 – Kjære alle dere som venter på at nye garasjer skal bygges.

Vi forventer ferdigbehandling av vår IG -søknad (igangsettingssøknad) i løpet av denne uken. Signalene fra kommunen oppfattes som positive.

Vi ønsker derfor å informere dere om at garasjene rives i første halvdel av august.

Innen 1. august må alle garasjeplasser være tømt, og bilene stå et annet sted fra og med 6. august.

De bilene som i dag står utenfor og rundt garasjene, må også settes andre steder. Vi har fortsatt ingen løsning for parkeringsproblemene, men ber om at alle er så fleksible og solidariske mot hverandre som mulig.

Den første fakturaen, inkludert betalingsplan, vil komme ca 1.7, med en betalingsfrist på to uker.

Garasjelaget vil legge lapper i postkassene til beboere i de nærmeste veiene og orientere om vårt byggeprosjekt, og at det derfor kan være noen flere biler parkert i disse veiene det nærmeste halve året.

Garasjelaget vurderer en dugnad for å ta vare på/selge videre eventuelle salgbare deler fra garasjene. Dette vil i så fall bli aktuelt første uken i august. Informasjon om dette vil bli sendt senere. Likeså annen informasjon eller nyheter om byggingen.

En riktig god og behagelig sommer ønskes dere alle!

Vennlig hilsen

Garasjestyret

v/Kirsti

13.09 2022 – Oppdatering garasjesaken

Arbeidet med de planlagte garasjeanleggene fortsetter. Styret mottok et nytt anbud i sommer. Dette var svært høyt priset, og vi arbeider derfor videre med det første tilbudet vi fikk. 

Tolking av grunnboringen er sendt, og vi venter nå på å møte til videre forhandlinger.

Et garasjelag skal registreres i Brønnøysundregisteret, og det skal opprettes et garasjestyre som, blant annet, vil få myndighet til å signere kontrakt for byggingen. Dette styret vil være frittstående fra styret i huseierlaget. Man må regne med en del arbeid i byggeperioden.

Kan du tenke deg å være med i et slikt styre, eller har du gode forslag til beboere som bør spørres? Styret ønsker navn, adresse og telefonnummer slik at vi har en liste med navn når styret skal velges.

20.06.2022 – Oppdatering Garasjesaken   

Etter generalforsamling har styret gjennomført møte med en anbudsgiver, og venter nå på flere slik at vi har bedre sammenligningsgrunnlag. 

Vi arbeider for å finne muligheter for å redusere prisen per plass uten at dette går utover kvaliteten på byggene.

Det er, ved hjelp av kyndig beboer, bestilt grunnundersøkelse.

Styret har bedt arkitekt foreta noe forenkling av takkonstruksjon. Dette krever godkjenning av Bærum kommune.

I løpet av nær fremtid (vi har ikke fått dato), blir det klargjort for lading i garasjene øverst i Bankveien. Her vil det også bli satt opp en ekstern lader på utsiden av garasjerekken. Nærmere informasjon vil komme.

I tillegg har vi kontakt med advokat for å se på hvordan et evt garasjesameie skal etableres og styres.

Etter generalforsamlingen har vi fått inn over 80 bekreftelser på at folk fortsatt er interessert i garasje. Om det er noen som vet de ikke har svart er det fint om de melder fra til

Nadderudskogen.garasje@gmail.com

07.03.2022 – Vi har nå fått ferdig en detaljert kravspesifikasjon for nytt garasjeanlegg
Denne vil bli sendt ut til utvalgte seriøse entreprenører, og med svarfrist like over påske.
Forhåpentlig kan vi presentere gode nyheter ifm  Generalforsamlingen 28 april.

27.01.2022 – Gledelig nyhet! Vi har fått rammetillatelse for bygging av nye garasjeanlegg

Vi har fått rammetillatelse for bygging av nye garasjeanlegg i Bankveien og Wilh.Wilhelmsens vei. Sak 21/9309 i Bærum kommune. Se vedlagte dokumenter på www.nadderudskogen.no under fanen for «Nytt garasjeanlegg»

Neste steg i arbeidet er å lage et anbudsdokument, og få inn anbud. Dette får vi profesjonell hjelp til.

Når entreprenør for byggingen er valgt, og vi har fått pris, tar vi igjen kontakt med dere for å få endelig påtegning til garasjeplass.

Som dere ser av papirene, er gjenoppbygging av boder en egen sak. Disse vil bli satt opp i tråd med de bodtypene som tidligere er godkjent av Bærum kommune. Vi kommer tilbake til hver enkelt om disse.

Rammetillatelse-med-dispensasjon-Bankveien-1-riving-garasjerekker-to-nye-garasjeanlegg-1Last ned

13.09.2021 – Oppdatering – søknad til Bærum kommune

Endelig søknad med plantegninger ble sendt Bærum kommune i slutten av mai.

I slutten av august, innen 12 ukers fristen, fikk vi svar tilbake fra kommunen. Kommunen ønsker noen justeringer, og arkitekten og styret arbeider med disse. Vi opplever ellers at det foreløpige svaret er positivt.

De største betenkningene til kommunen er relatert til store, dekkende tak. De mener dette bryter med omgivelsene. Arkitekten og styret ser på virkemidler som kan mildne inntrykket, og samtidig ikke blir fordyrende.

Vi har hatt en positiv telefondialog med kommunen og håper at den tilleggsinformasjonen vi kan gi, skal være tilfredsstillende. Vårt behov er flest mulig garasjeplasser og å holde kostnadene per enhet så lav som mulig.

Vi regner med å få sendt inn oppdatert søknad i løpet av kort tid, og har håp om at det ikke tar ytterligere 12 uker å få godkjent ny søknad.

Så fort alle plantegninger er godkjent vil vi arbeide med å få inn, og vurdere, anbud på selve byggingen. Det viktigste er å få en entreprenør som tar på seg totalansvaret, og selvfølgelig med en akseptabel pris.

Oppdatering garasjeplaner

Tegninger for nytt garasjeanlegg har nå vært gjennom nabovarsel og justeringer. Byggesøknad med tegninger er sendt til Bærum kommune. Vi avventer nå svar fra kommunen og klarsignal for videre arbeid.

Som det ser ut, vil vi da kunne erstatte 52 gamle garasjer med 94-98 nye garasjer parkeringsanlegg over 2 plan.
Hver plass vil bli 2,5 m bred, 5,2 meter dyp og 2,25 meter høy og med mulighet for lading av elbil

Neste fase framover nå blir å sende rammesøknad til Plan- og Bygningsetaten i Bærum kommune.

Så fort planene forhåpningsfullt blir godkjente, så vil vi lage en kravspesifikasjon basert på godkjente tegninger som vil gå ut på anbud

Her finner du tegningene som de ser ut før de er sendt til plan- og bygningsetaten

Styret Nadderudskogen
22 april 2021

Vi er nå kommet et steg videre med garasjeprosjektet. Det er stor interesse for garasjeplass, og vi har nå over 90 interessenter.

Styret har besluttet at vi arbeider videre med plan for å bygge garasjeanlegg i 2 plan både i Bankveien og i WW vei med total kapasitet til ca 100 biler, alle med mulighet for el-lading. 

Tegninger av garasjebygg med et plan under bakkenivå, og et i bakkeplan, blir lagt ut på hjemmesiden vår når de er klare. I høyden vil de ikke ruve stort mere enn dagens garasjer.
Det planlegges for «grønt tak» over begge anleggene. Det innebærer at takareal kan benyttes. Hvordan dette skal utformes og kunne brukes, må vi komme tilbake til. 

Vi har engasjert en arkitekt som sørger for å utnytte arealet best mulig, som tar hensyn til de krav og innspill han får, og som ivaretar det estetiske. Han vil også gjennomføre søknadsprosessen for å få godkjenning av prosjektet i Bærum kommune.  

I løpet av desember måned vil det bli sendt ut nabovarsel.

I siste del av januar sendes rammesøknaden til Plan- og Bygningsetaten i Bærum kommune. Dersom det ikke oppstår hindringer, skal vi kunne få svar ila 12 uker.

Når vi forhåpentlig får planene godkjent, skal det utarbeides en kravspesifikasjon som vil bli sendt ut på anbud.
Deretter skal det velges en totalentreprenør, og et viktig kriterium er pris. 

Vi er nå kommet til sommeren 2021

Her må vi få en endelig godkjenning/samtykke per beboer, og nå er det huseier endelig forplikter seg til å kjøpe garasjeplass, samt bør ha egen finansiering i orden. Dette kommer styret tilbake til.

Den tidligste byggestart kan være høst 2021.
Garasjene i Bankveien vil bli bygget først og deretter Wilh. Wilhelmsens vei. Hvert prosjekt vil ha en varighet på 5-6 måneder. 

Som sagt har vi en liste per i dag som inneholder ønske om totalt 97 garasjeplasser. Noen er villig til å kjøpe flere, men hovedprinsipp er at vi skal tilstrebe at nesten alle husstander får kjøpe 1 garasjeplass om de er interessert, og så må det vurderes hva som skal gjøres med evt ekstra plasser. 

Om noen flytter eller endrer standpunkt for garasjeplass, er det fint om dere kan melde fra til Nadderudskogen.garasje@gmail.com

Husk også å be nye beboere å melde sin interesse til samme mailadresse.