På denne siden vil styret oppdatere aktuelle saker som det arbeides med. Du vil finne informasjon om status og annen relevant informasjon. Det vil kun bli lagt ut informasjon om saker som er av allmenn interesse.

  • Under arbeid: Styret jobber med disse sakene
  • Under vurdering: Styret vurderer om saken skal gjennomføres
  • Avventer: Det avventes avklaring fra annet hold
  • Sak lagt på vent: Denne saken vil det ikke jobbes videre med i den nærmeste fremtid
  • Ikke påstartet: Sak meldt, men ikke påstartet av styret
  • Ferdig: Sak ferdig behandlet av styret og ev. de som skal utføre arbeidet

Barneparken

– Ferdig

– Parken er revet og det er satt opp nytt bygg. Beboere har gjort dugnadsarbeid for å sette parken i god stand. Det er ryddet, lagt ny plen etc.

Renovasjon

– sak lagt på vent

– Høsten 18 ble det sendt ut forespørsel om noen ønsket større beholdere på deling i rekkene. Denne saken er avsluttet. Samme forespørsel er sendt ut senere.

– Styret vil vurdere videre om det er andre løsninger som kan være aktuelle i fremtiden. Dette kan være nedgravd løsning for mat- og restavfall, papir, plast og glass/metall.

Garasjer

Siste nytt om planene for nytt garasjeanlegg

– Det er utført befaring med takstmann Remøe, og styret har mottatt rapport fra denne befaringen. Det er opprettet egen garasjekomité, med oppstart nyåret 2018. Denne komitéen vil se på løsninger for eventuelle forbedringer, ladepunkter  og nytt garasjeanlegg.

– Garasjegruppen har hatt flere møter, og jobber videre med saken. Dette er et prosjekt som er både ressurs- og tidskrevende. Det har vært sendt ut spørreundersøkelse for å avdekke interesse for garasje.

Bredbånd

– Ferdig

– Det er inngått kollektiv avtale med Telenor om felles internett. Avtalen er trådt i kraft i 2019. Det blir en økning i fellesutgifter fra januar 2019.

Utvendige stoppekraner og hovedstoppekraner:

– Under vurdering

– Styret vil vurdere utskiftning av utvendige stoppekraner og hovedstoppekraner

Drenering av Bankveien

– Avventer

– På grunn av mye nedbør og dårlig drenering av regnvann i Bankveien er Bærum kommune kontaktet. Det er kommet tilbakemelding fra Bærum kommune om planlagt drenering av Bankveien, tidligst i 2018.

Trær

– Ferdig

– Styret vil vurdere om at det er tiltak som må gjøres i forhold til trær som kan være til skade for beboere og bebyggelse.

Vaskeriet

– Ferdig

– Styret skal benytte vaskeriet. Det er sendt ut epost og lagt på forsiden til nettsiden at ting som er oppbevart her må fjernes innen fredag 8. desember.

Maling

– Ferdig

– Ny avtale hos Monter på Stabekk