Befaring


Styret i Nadderudskogen Huseierlag gjennomfører befaring hver juni.

Dersom vi under befaringen finner enkelte forhold beboerne må ta tak i og rette opp, vil beskjed bli sendt den enkelte huseier.

Generelt vil vi bemerke at alle beboere er ansvarlige for å forholde seg til husordensreglene og lagets vedtekter hva gjelder ivaretakelse av hus, hage og fellesarealer.

Rekkene må ikke ha gjerder, busker eller hekker som hindrer fri ferdsel rundt den enkelte rekken. Vi minner også om at fellesarealet ikke skal privatiseres. Styret har ved flere befaringer registrert flere steder der beboerne ikke har forholdt seg til reglene.

Større kvister og grener må legges i container på høstdugnaden, eller fjernes før denne.

Søppel som «lagres» bak boder og hus, må fjernes.


Utdrag fra vedtektene

Ҥ10

Hvert medlem har eiendomsrett til sitt hus og festerett til det tomteareal som huset står på og et
tilliggende areal som er beskrevet i festekontrakten. Fellesarealet utenom dette kan ikke reserveres
for noen enkelt huseier, eller deles opp med gjerder og lignende. Det skal være fri adkomst rundt
hele husrekken.

Fellesarealene er åpne for alle beboere.”

§ 11 Vedlikehold.
Den enkelte huseier er ansvarlig for vedlikeholdet av sin enhet, og plikter å holde denne forsvarlig
ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre huseiere i laget. Vedlikeholdsplikten
omfatter både utvendig og innvendig vedlikehold og reparasjoner av hele huseierens boenhet. Hvis
denne plikten forsømmes, kan styret gi pålegg om utbedring, samt eventuelt få dette utført for
medlemmets regning.
Reparasjon og utskiftning av følgende felles bygningsdeler og infrastruktur er likevel unntatt fra den
enkelte huseiers vedlikeholdsplikt:

  • Tak (fra takbelegg og ned til og med taktro), samt vindski, vannbord og underkant av tak (fremspring) i husets lengderetning
  • Takrenner og nedløp – Grunnmur (men ikke puss og maling) og drenering
  • Felles installasjoner for husene, slik som hovedledninger for vann og avløp, innvendige felles stoppekraner, piper for ildsteder, felles elektriske anlegg, gjerder og gangveier.


Ovennevnte unntak fra den enkelte huseiers vedlikeholdsplikt besørges og bekostes av huseierlaget.
Alternativt kan en eller flere huseiere besørge eventuelle vedlikeholds- og utskiftningstiltak på lagets
regning, så fremt styrets godkjennelse er innhentet før de igangsettes.
Andre bygningsdeler og installasjoner enn de som er uttrykkelig nevnt ovenfor, dekkes ikke av
huseierlaget.
Terrasse, trapp, beplantning eller annet som en huseier har opparbeidet i tilknytning til sin boenhet,
og som må rives i forbindelse med vedlikehold som huseierlaget er ansvarlig for, erstattes ikke av
huseierlaget.
Dersom det oppstår skade på en huseiers boenhet (innvendig eller utvendig) som følge av mangle
ved huseierlagets vedlikehold, utbedres slike skader for lagets regning.

Maling/beis til husenes kledning eller grunnmur dekkes av laget.

Huseierlaget er ansvarlig for å tegne bygningsforsikring, mens den enkelte huseier tegner
innboforsikring etter eget behov.”


Gjennomførte befaringer

ÅrLenke
2022http://nadderudskogen.no/befaring-2022/
2023http://nadderudskogen.no/befaring-2023/