Orientering om tomtefestesakenFestekontrakten til huseierlaget utløp i 2008 etter 50 års avtaletid. Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen (EMD) har fastslått at festere ikke har rett til å fornye
festekontrakten på samme vilkår som tidligere. Tomtefesteloven ble derfor endret 01.07.15.
På grunnlag av denne endringen fremmet bortfester Mallin et krav om økning av
festeavgiften. Dette ble avvist av en ekstraordinær generalforsamling i Huseierlaget i 2016.
Huseierlaget valgte imidlertid å betale maksimal festeavgift iht. Tomtefesteloven. Vi er enige
med Mallin om at vi avventer eventuelle videre forhandlinger om festeavgiften til situasjonen
er mer avklart. Tomtefesteloven er nå slik formulert at festekontrakten til Huseierlaget er
evigvarende og kan bare sies opp av Huseierlaget. Dette er det ingen uenighet med Mallin
om.