Befaring i juni 2018

Styret i Nadderudskogen Huseierlag gjennomførte befaring av våre uteområder 14.juni 2018.

Under befaringen fant vi enkelte forhold beboerne må ta tak i og rette opp. Beskjed vil bli sendt den enkelte huseier.

Generelt vil vi bemerke at alle beboere er ansvarlige for å forholde seg til husordensreglene og lagets vedtekter hva gjelder ivaretakelse av hus, hage og fellesarealer.

Rekkene må ikke ha gjerder, busker eller hekker som hindrer fri ferdsel rundt den enkelte rekken. Vi minner også om at fellesarealet ikke skal privatiseres.

Styret registrerte fler steder der beboerne ikke har forholdt seg til reglene.

Større kvister og grener må legges i container på høstdugnaden, eller fjernes før denne.

Søppel som «lagres» bak boder og hus, må fjernes.

Fra vedtektene:

  • 10.

Eiendoms- og bruksrett. Hvert medlem har eiendomsrett til sitt hus og festerett til det tomteareal som huset står på og et tilliggende areal som er beskrevet i festekontrakten.  Fellesarealet utenom dette kan ikke reserveres for noen enkelt huseier eller deles opp med gjerder og lignende, og det skal være fri adkomst rundt hele husrekken.  Fellesarealene er åpne for alle beboere.  Hvert hus har rett til å oppføre en sportsbod på fellesarealene, under forutsetning at fremgangsmåten i § 12 følges.  

 

Ordensregler som regulerer bruk av fellesgoder, vedtas av generalforsamlingen.

 

  • 11.

Vedlikehold. Det enkelte medlem er ansvarlig for det indre vedlikehold av sin enhet, og plikter å holde denne forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre i laget. Hvis denne plikt forsømmes, kan styret gi pålegg om utbedring, evt. få dette utført for medlemmets regning.

Leave a Reply